Akciový katalóg

Leto 2024

leták Zobraziť akciu

 PREDAJ PRE STOLÁROV A DIZAJNÉROV → registruj sa a nakupuj so zľavou    Predajňa v Nitre

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Ján Buday CPS interiér
Partizánska 25
952 01 Vráble
Slovenská Republika

IČO: 11 723 866
DIČ: 1027655574
IČ DPH: SK 1027655574

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 403-7912

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., (GIBASKBX)
Číslo účtu IBAN: SK53 0900 0000 0002 3020 3620 (0900 – Slovenská sporiteľňa) 

(ďalej len "predávajúci")

kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.cps-interier.sk (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predajňa / eshop

Predajňa CPS Nábytkové kovania – osobný odber objednávok

Adresa: Nitra 94901, Levická 7

Telefón: +421 948 803 750, +421 910 912 037  

E-mail: predajna.nitra@cpsi.sk 

Otváracia doba: 

Pondelok - Piatok: 7:30 - 16:00

Zodpovedná vedúca predajne

Karin Tomasoszka 
mobil: +421 910 912 037
predajna.nitra@cpsi.sk

Zodpovedný vedúci eshopu (administrácia)

Martin Zima 
mobil: +421 910 910 883
eshop@cpsi.sk

 

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Vymedzenie pojmov

  • E-SHOP - E-shopom sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internet.
  • MALOOBCHODNÝ zákazník - fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia: Registrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.
  • VEĽKOOBCHODNÝ zákazník - fyzická alebo právnická osoba (stolár, výrobca nábytku alebo obchodník predávajúci nami ponúkaný sortiment tovaru): Registrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.
 

 

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho elektronickou formou prostredníctvom obchodného systému v E-shope www.cps-interier.sk.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má práva na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný použiť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy žiadame posielať na korešpondenčnú adresu CPS Interiér – Ján Buday alebo potvrdený a oskenovaný na e-mail: eshop@cpsi.sk

 

Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 27 dní od dátumu overenia objednávky, nábytkové dvierka sú dodávané od 14 do 30 dní od dátumu uzávierky objednávok.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Prejsť hore

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.

1. Internetová Maloobchodná cena je stanovená ako doporučená brutto cena v EUR s DPH, a zobrazuje sa automaticky po otvorení internetového obchodu.

2. Veľkoobchodnú cenu pridelíme zákazníkovi po registrácii. Registrovať sa môžu výrobcovia nábytku, stolári, predajcovia kovaní, kuchynské a interiérové štúdia a architekti.

Ceny produktov uvedené v internetovom obchode môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. 

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou.

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a v prípade zásielky na dobierku aj cenu dobierky.

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v internetovom obchode alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  • vlastnou dopravou / osobný odber

  • kuriérom ( zasielateľskou službou )

6. Ceny prepravného sú platné podľa sadzobníka dopravy uvedeného v časti Možnosti dopravy.

Prejsť hore

 

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu sa odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľovi sa odporúča bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Prejsť hore

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má práva na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy žiadame posielať na korešpondenčnú adresu CPS Interiér – Ján Buday alebo na e-mail: eshop@cpsi.sk

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

4. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Prejsť hore

 

V. Záruka a servis

1. Spotrebiteľ obdrží k nákupu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Konkrétne záručné a servisné podmienky vybraných produktov sú uvedené v príslušných záručných listoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - nie zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený. Ďalej záručný list, faktúru alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný protokol poprípade doložiť fotodokumentáciu vady. Zjavné vady, poškodenie tovaru a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je odberateľ povinný oznámiť predávajúcemu okamžite po ich prevzatí.

Prejsť hore

VI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky ako napríklad doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku lebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4, Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, pokiaľ jednotlivé články zmluvy neustanovujú inak.

5, Spotrebiteľ má právo využiť riešenie sporov mimosúdnou cestou a to pomocou alternatívneho riešenia sporov. V takomto prípade môže spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Odporúčame však spotrebiteľovi využiť riešenie sporov vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu cez našu administráciu e-shopu.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prejsť hore

 

Overené našimi zákazníkmi

Overený zákazník12.07.2024
Odporúča obchod
Super, rychle dodanie
Overený zákazník22.06.2024
Odporúča obchod
Tovar v poriadku, rýchla telefonická komunikácia s obchodom pri upresnení vlastnosti objednaného tovaru.
Overený zákazník17.06.2024
Odporúča obchod
Všetko prehľadné a tovar prie rýchlo