PREDAJ PRE STOLÁROV, NÁBYTKÁROV A ŠTÚDIÁ I registruj sa a nakupuj so zľavou I

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu cps-interier.sk je CPS Interiér Ján Buday, 95201 Vráble, Partizánska 25, IČO: 11 723 866, DIČ: 1027655574.

K správnemu chodu internetového obchodu je potrebné získať o zákazníkoch základné informácie. Niektoré z nich môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní potrebujeme od zákazníkov nasledovné informácie :

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)

  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu so zákazníkom)

  • voliteľne ďalšie adresy (ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom)

  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, aby ich zákazník nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. Registrovaný zákazník môže po prihlásení svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť. Zmena je možná aj prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si zákazník praje zrušiť svoju registráciu, požiada o to e-mailom, jeho konto bude zneaktívnené.

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo zákazník vložil do nákupného košíka, kedy na stránku prišiel, odkiaľ na stránku prišiel).

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky ako napríklad doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.